Okruh delikventů a kriminality

Štablová, R.: Drogová kriminalita v ČR. PA ČR, Praha 1998
Osmančík, O.: Násilná kriminalita. IKSP, Praha 1992
Brabcová, I.: Hospodářská kriminalita. PA ČR, Praha 2001
 BECCARIA, C. O zločinech a trestech. Praha: J. Otto, 1893.
ČÍRTKOVÁ, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998. ISBN 80-85858-70-3
INCIARDI, J.A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-30-9
HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: Slon, 2001. ISBN 80-85850-68-0
KAISER, G. Kriminologie. Praha: C.H.Beck, 1994. ISBN 80-7179-002-8
KOMENDA, J. Sociální deviace. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ISBN 80-244-0019-7
KOUDELKOVÁ, A. Psychologické otázky delikvence. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-022-6
KUCHTA, J. Kriminologie (I. část). Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0616-1
KUCHTA, J. Kriminologie (II. část). Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN: 80-210-0681-1
KUCHTA, J.; VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha: C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-813-4
MATOUŠEK, O.; KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-226-2
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2
MUSIL, J. Kriminalistika. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-362-0
NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2
ZAPLETAL, J. Prevence kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, 2000. ISBN 80-7251-047-9
ZAPLETAL, J. Kriminologie (Díl I., Obecná část). Praha: Policejní akademie ČR, 1998. ISBN 80-85981-87-4
ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: Policejní akademie ČR, 2002. ISBN 80-7251-103-3
ZOUBKOVÁ, I. Kontrola kriminality mládeže. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-08-2