383/2005 Sb.
ZÁKON

ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Čl. I

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo péči vkládají slova, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen středisko),.

2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 2 až 14.

3. V § 2 odst. 3 se číslo 3 nahrazuje číslem 2.

4. V § 2 odst. 6 se za slovem zaopatření odkaz na poznámku pod čarou č. 4 zrušuje a za slovo let se vkládají slova (dále jen nezaopatřená osoba).

5. V § 2 odst. 7 úvodní části ustanovení se text 3, 4, 5 a 7 nahrazuje textem 2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám.

6. V § 2 odst. 7 písm. d) se slova osobami odpovědnými za výchovu nahrazují slovy zákonnými zástupci dítěte.

7. V § 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá..Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 9 až 15.

8. V § 2 odst. 9 se text 3, 4, 5 a 7 nahrazuje textem 2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám a slova podle rozhodnutí ředitele se zrušují.

9. V § 4 odst. 2 písm. a) se číslo 6 nahrazuje číslem 8.

10. V § 4 odst. 3 se za slovo lze vkládají slova v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu.

11. V § 4 odst. 5 se ve větě první a druhé za slovo lze vkládají slova v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu.

12. V § 4 odst. 6 se za slovo ředitele vkládají slova nebo zřizovatele.

13. V § 5 odst. 1 se text 3, 4, a 5 nahrazuje textem 2, 3 a 4.

14. V § 5 odst. 2 písm. d) se za slovo ochraně vkládá slovo dětí.

15. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slovo ochrany vkládá slovo dětí.

16. V § 5 odst. 4 se za slovo ochrany vkládá slovo dětí.

17. V § 5 odst. 5 větě první se za slovo ochrany vkládá slovo dětí a na konci odstavce 5 se doplňuje věta Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně..

18. V § 5 odst. 7 se ve větě druhé a třetí za slovo ochrany vkládá slovo dětí.

19. V § 5 odst. 9 se slova osob odpovědných za výchovu nahrazují slovy zákonných zástupců dítěte a za slovo ochrany se vkládá slovo dětí.

20. V § 5 odstavec 10 zní:

(10) Diagnostický ústav oznámí přijetí, umístění nebo přemístění dítěte do 3 pracovních dnů soudu, který ve věci dítěte rozhodl, orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušnému podle místa trvalého pobytu dítěte a osobě odpovědné za výchovu, pokud se jí nedoručuje rozhodnutí o umístění nebo přemístění dítěte..

21. V § 5 se odstavce 13 a 14 zrušují.Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 13.

22. V § 6 odst. 1 se slova podle § 23 odst. 1 písm. a) až c) nahrazují slovy podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) nebo z místa podmíněného umístění mimo zařízení.

23. V § 6 odst. 2 se číslo 3 nahrazuje číslem 2.

24. V § 7 odst. 1 se slova požádaly osoby odpovědné za výchovu nahrazují slovy požádali zákonní zástupci dítěte.

25. V § 9 odst. 2 se slova může být v diagnostickém ústavu ustanovena jedna výchovná skupina nahrazují slovy mohou být v diagnostickém ústavu ustanoveny výchovné skupiny.

26. V § 9 odst. 3 se slova odstavců 1 a 2 nahrazují slovy odstavce 1.

27. V § 10 odst. 2 se za slovo takto vkládá slovo zpravidla.

28. V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Dětské domovy se školou lze zřizovat odděleně pro děti podle odstavce 1 nebo se v nich zřizují rodinné skupiny odděleně pro děti podle odstavce 1..

29. V § 14 odst. 3 větě první se slova starší 12 let nahrazují slovy mladší 15 let.

30. § 15 včetně nadpisu zní:

Společná ustanovení pro zařízení
§ 15

(1) V zařízeních, ve kterých jsou umístěny děti s uloženou ochrannou výchovou, jsou používány speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku těchto dětí. Na základě rozhodnutí ředitele zařízení je dále možné v těchto zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti dětí, zaměstnaných osob a svěřeného majetku využívat audiovizuální systémy.

(2) Audiovizuální systémy je možné využívat

 1. pro kontrolu okolí budovy či více budov na jednom ohraničeném pozemku,

 2. pro kontrolu vnitřních prostor zařízení, kam nemají děti přístup,

 3. pro kontrolu chodeb, místností určených pro zaměstnance zařízení a oddělené místnosti.

(3) Plány pro využívání audiovizuální techniky včetně rozmístění sledovacích bodů v zařízeních a dále plány rozmístění speciálních stavebně technických prostředků v zařízeních a jejich jednotlivé druhy schvaluje ministerstvo.

(4) O umístění a způsobu využívání audiovizuální techniky musí být ředitelem zařízení předem informovány všechny děti umístěné v zařízení a všichni zaměstnanci zařízení..

31. V § 16 odst. 1 se za slova ochranná výchova, vkládají slova případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (dále jen klient),.

32. V § 16 odst. 2 písm a) se slovo dětí nahrazuje slovem klientů.

33. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova osob odpovědných za výchovu nahrazují slovy zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta.

34. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova osob odpovědných za výchovu nahrazují slovy zákonných zástupců klienta nebo zletilého klienta.

35. V § 16 odst. 3 se slovo dětem nahrazuje slovem klientům, slova podle § 27 odst. 4 se zrušují a slova osobou odpovědnou za výchovu se nahrazují slovy zákonným zástupcem klienta nebo zletilým klientem.

36. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Výše úplaty podle odstavce 3 se rovná výši nákladů na stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování stanovených zřizovatelem. Úhradu je nutno provést před přijetím klienta do diagnostického ústavu nebo do střediska..Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

37. V § 16 odst. 5 se slovo dětí nahrazuje slovem klientů.

38. V § 17 odst. 1 se slovo dětem nahrazuje slovem klientům a slovo dětí se nahrazuje slovem klientů.

39. V § 17 odst. 3 se slovo dětí nahrazuje slovem klientů.

40. V § 17 se odstavce 4 a 5 zrušují.

41. § 18 včetně poznámek pod čarou č. 8, 8a, 8b a 8c zní:

§ 18

(1) Pedagogičtí pracovníci8) zařízení nebo střediska vzdělávají a vychovávají děti a klienty v souladu s cíli výchovy a vzdělávání, stanovenými tímto zákonem a dalšími právními předpisy.

(2) Pedagogickým pracovníkem zařízení nebo střediska může být ten, kdo splňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem8a) a dále podmínku psychické způsobilosti.

(3) Psychická způsobilost se zjišťuje psychologickým vyšetřením. Psychická způsobilost se prokazuje

 1. před vznikem pracovněprávního vztahu k zařízení nebo středisku,

 2. za trvání pracovněprávního vztahu k zařízení nebo středisku, a to v případě, že

  1. vznikne důvodná pochybnost o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti; v takovém případě ředitel zařízení nebo střediska nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, nebo

  2. posudek o psychologickém vyšetření (dále jen psychologický posudek) pozbude platnosti.

   

(4) Psychologický posudek je platný 7 let ode dne jeho vydání a je součástí osobního spisu pedagogického pracovníka8b).

(5) V psychologickém posudku se uvádějí tyto údaje:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a datum narození Pedagogického pracovníka,

 2. závěr psychologického vyšetření, z něhož je patrné, zda pedagogický pracovník je nebo není psychicky způsobilý vykonávat činnost pedagogického pracovníka zařízení nebo střediska,

 3. jméno, popřípadě jména, příjmení a akademický titul vyšetřujícího psychologa, jeho vlastnoruční podpis a otisk razítka, číslo akreditace,

 4. datum vyhotovení psychologického posudku.

(6) Psychologický posudek je možné přezkoumat za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem8c).


 

 

8) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
8a) Zákon č. 563/2004 Sb.
8b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8c) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů..

42. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8d zní:

§ 18a
Akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

(1) Psychickou způsobilost může zjišťovat osoba, které byla udělena akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle tohoto zákona (dále jen akreditace). Žádost o akreditaci může ministerstvu podat osoba, která

 1. má specializovanou způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zvláštního právního předpisu8d),

 2. má praxi delší než 7 let, z níž nejméně 5 let v oblasti psychodiagnostiky dospělých, a

 3. byla proškolena ministerstvem k jednotným metodám, technikám a vyhodnocování psychologického vyšetření.

(2) Splňuje-li osoba žádající o akreditaci podmínky stanovené v odstavci 1, ministerstvo akreditaci udělí.

(3) Ministerstvo akreditaci odejme, přestane-li akreditovaná osoba splňovat podmínky podle odstavce 1 písm. a).

(4) Ministerstvo zveřejňuje seznam akreditovaných osob ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


 

 

8d) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb..

43. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo dítě vkládají slova s nařízenou ústavní výchovou.

44. V § 20 odst. 1 písm. g) se za slovo povinnostmi doplňuje text radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona,12) bez přítomnosti třetích osob, a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu.


 

 

12) Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)..

45. V § 20 odst. 1 písm. i) se za slovo ochrany vkládá slovo dětí a na konci textu písmene i) se doplňují slova ; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat.

46. V § 20 odst. 1 písm. n) se za slovo výchovu vkládají slova a dalšími blízkými osobami10).

47. V § 20 odst. 1 písm. o) se slova se souhlasem nahrazují slovy s vědomím a na konci textu písmene o) se doplňují slova , pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem.

48. V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene p) doplňují slova, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem.

49. V § 20 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo dítě vkládají slova s nařízenou ústavní výchovou.

50. V § 20 odst. 2 písmeno a) zní:

 1. dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení,.

 51. V § 20 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

 1. podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví..

52. V § 20 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Dítě s uloženou ochrannou výchovou má všechna práva a povinnosti podle odstavců 1 a 2, s výjimkou práv podle odstavce 1 písm. o) a p)..Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

53. V § 20 odst. 4 se slovo děti nahrazuje slovem klienty.

54. V § 20 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Na nezaopatřené osoby v zařízení podle § 2 odst. 6 se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2, s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. c)..

55. V § 21 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova s nařízenou ústavní výchovou.

56. V § 21 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládají slova s nařízenou ústavní výchovou.

57. V § 21 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova ; dětem s uloženou ochrannou výchovou se mimořádné vycházky a návštěvy povolují pouze za podmínek stanovených v odstavci 4 písm. a) a b).

58. V § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Dítěti s uloženou ochrannou výchovou může být dále v případě dobrých výsledků při plnění povinností

 1. povolena samostatná vycházka mimo zařízení na dobu nejvýše 12 hodin, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu ochranné výchovy,

 2. povoleno přijetí návštěvy jiných osob než osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, není-li to v rozporu s účelem výkonu ochranné výchovy; v odůvodněném případě může být návštěva uskutečněna se zrakovou, případně i sluchovou kontrolou zaměstnancem zařízení..

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

59. V § 21 odst. 5 se číslo 3 nahrazuje číslem 4.

60. Nad označení § 22 se vkládá nový nadpis, který zní: Oddělená místnost.

61. V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

 1. povolit dítěti za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem11) pobyt mimo zařízení,.

62. V § 23 odst. 1 písmeno b) zní:

 1. dát soudu návrh na podmíněné umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo zařízení,.

63. V § 23 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

 1. povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem; v případě dítěte s uloženou ochrannou výchovou lze ve zvláště důvodném případě za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu12),


 

 

12) Zákon č. 218/2003 Sb..

64. V § 23 odst. 1 písm. d) se slova nebo pobyt podle písmena b) zrušují.

65. V § 23 odst. 1 písm. h) se slova pobytu podle písmen a), b) a přechodného ubytování nahrazují slovy pobytu nebo přechodného ubytování podle písmen a) a c) nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení.

66. V § 23 odst. 1 písmeno i) zní:

 1. dát soudu návrh podle zvláštního právního předpisu12) na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte; změní-li se okolnosti, podá ředitel zařízení soudu návrh na zpětnou přeměnu ústavní výchovy v ochrannou výchovu,.

67. V § 23 odst. 1 písmeno n) zní:

 1. nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou,.

68. V § 23 odst. 1 se na konci písmene n) čárka nahrazuje tečkou a písmeno o) se zrušuje.

69. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova okresnímu úřadu nahrazují slovy orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

70. V § 24 odst. 1 písm. c) se slova okresního úřadu nahrazují slovy orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

71. V § 24 odst. 1 písm. f) se slova okresním úřadem a nahrazují slovy orgánem sociálně-právní ochrany dětí, zákonnými zástupci dítěte, případně jinými.

72. V § 24 odst. 1 písm. g) se slova okresním úřadem nahrazují slovy orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

73. V § 24 odst. 1 písm. h) se slova osobám odpovědným za výchovu nahrazují slovy zákonným zástupcům a slova okresním úřadům se nahrazují slovy orgánům sociálně-právní ochrany dětí.

74. V § 24 odst. 1 písm. i) se slova s osobami odpovědnými za výchovu nahrazují slovy se zákonnými zástupci.

75. V § 24 odst. 1 písm. j) se slova okresní úřad nahrazují slovy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

76. V § 24 odst. 1 písm. l) se text a b) zrušuje.

77. V § 24 odst. 2 písm. c) se slova okresnímu úřadu nahrazují slovy orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

78. V § 24 odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena d) a e).

79. V § 24 odst. 2 písm. e) se číslo 7 nahrazuje číslem 6.

80. V § 24 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 12a zní:

f)  informovat soud pro mládež nebo státního zástupce, který podle zvláštního právního předpisu12a) přenechal postižení mladistvého zařízení, o výsledku přijatých opatření.

12a)   § 11 a 20 zákona č. 218/2003 Sb..

 

 

81. V § 24 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Ředitel zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a)   o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte, podle § 2 odst. 7 písm. d),
b)   o umístění dítěte podle § 5 odst. 1,
c)   o přemístění dítěte podle § 5 odst. 9,
d)   o povinnosti dítěte uhradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení podle § 20 odst. 2 písm. c),
e)   o zamítnutí žádosti o povolení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. a) a c),
f)   o zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm. d),
g)   o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem nebo nezaopatřeným osobám v zařízeních podle § 27 až 29..

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

82. V § 24 odst. 5 se číslo 7 nahrazuje číslem 6.

83. § 25 zní:

§ 25

Na ředitele střediska se práva a povinnosti uvedené v § 23 odst. 1 písm. f), g) a n), v § 24 odst. 1 písm. a), h), i) a m) a v § 24 odst. 2 písm. a), d) a f) vztahují obdobně. Povinnost podle § 24 odst. 1 písm. j) se na ředitele střediska vztahuje přiměřeně..

84. V § 26 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova Osoby odpovědné za výchovu nahrazují slovy Zákonní zástupci dítěte.

85. V § 26 odst. 1 písm. e) se text a b) zrušuje.

86. V § 26 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova Osoby odpovědné za výchovu nahrazují slovy Zákonní zástupci.

87. V § 26 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

88. V § 26 odst. 2 písm. b) se text a b) zrušuje a text § 24 odst. 5 se nahrazuje textem § 24 odst. 6.

89. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Práva podle odstavce 1 písm. c), d) a e) a povinnosti podle odstavce 2 písm. a), b), c) a d) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu..

90. V § 27 odstavec 1 zní:

(1) Rodiče jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních (dále jen příspěvek). V případě, že dítě nebo nezaopatřená osoba má vlastní pravidelné příjmy, podílí se podle § 29 na hrazení příspěvku. Za příjmy se pro účely tohoto zákona považují příjmy uvedené v zákoně o životním minimu15). Příspěvek za kalendářní měsíc se určí jako součin příspěvkové základny a příspěvkového koeficientu. Příspěvek se zaokrouhluje na 10 Kč nahoru..

91. V § 27 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: Příspěvková základna činí.

92. V § 27 odst. 2 písmeno d) zní:

d) 1 450 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu.

93. V § 27 odst. 2 závěrečné části ustanovení větě první se za slova příspěvek hradí dítě vkládají slova nebo nezaopatřená osoba a ve větě druhé se slovo příspěvek nahrazuje slovy příspěvková základna.

94. V § 27 odstavec 4 zní:

(4) Příspěvkový koeficient se změní v závislosti na změně úhrnného indexu spotřebitelských cen zjištěného Českým statistickým úřadem, pokud tento index vzroste alespoň o 3 %, tak, aby se změna příspěvku v procentech rovnala změně indexu v procentech. Podmínka vzrůstu úhrnného indexu spotřebitelských cen se posuzuje vždy k 31. prosinci za období předcházejícího kalendářního roku..

95. V § 27 odstavec 6 zní:

(6) Rodiče se na hrazení příspěvku podílejí rovným dílem, s výjimkou případů uvedených v § 28..

96. V § 27 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Výši příspěvku a podíl rodičů na jeho úhradě v jednotlivých případech stanoví ředitel zařízení rozhodnutím. Ředitel zařízení rozhodne o nové výši příspěvku s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy Český statistický úřad zveřejní změnu úhrnného indexu spotřebitelských cen za období podle odstavce 4..

97. V § 28 odst. 1 se věta první nahrazuje větou Pokud rodiče doloží, že jejich příjem nebo příjem jejich domácnosti po zaplacení příspěvku stanoveného podle § 27 bude nižší než životní minimum15), stanoví se příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno..

98. V § 28 odstavec 2 zní:

(2) Rodiče jsou povinni vždy po uplynutí 6 měsíců od posledního doložení skutečností podle odstavce 1 prokazovat, že splňují podmínky pro snížení nebo prominutí příspěvku podle odstavce 1, a dále bezodkladně oznamovat každé změny v příjmech, které by mohly mít vliv na výši příspěvku určenou podle odstavce 1. V případě nesplnění těchto povinností se příspěvek odpovídajícím způsobem zvýší, a to od doby, kdy marně uplynula lhůta pro prokázání splnění podmínek, nebo i zpětně od doby, kdy došlo ke změně v příjmech..

99. V § 29 odst. 2 se text odst. 2 zrušuje.

100. V § 29 odst. 3 se text odst. 2 zrušuje a slova osoby odpovědné za výchovu se nahrazují slovy rodiče.

101. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Na nezaopatřené osoby se ustanovení odstavců 1 až 3 použijí obdobně..

102. V § 30 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Na nezaopatřené osoby se ustanovení odstavců 1 až 5 použijí obdobně..

103. V § 31 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: Dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce.

104. V § 31 odst. 1 písm. b) se číslo 105 nahrazuje číslem 120.

105. V § 31 odst. 1 písm. c) se číslo 180 nahrazuje číslem 210.

106. V § 31 odst. 1 písmeno d) zní:

d)  300 Kč, jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu,.

107. V § 31 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo vypočtené zrušuje.

108. V § 32 odst. 1 se slovo celkové zrušuje.

109. § 33 zní:

§ 33

Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení z důvodů uvedených v § 24 odst. 6 písm. b) a c), se podle jeho skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací..

110. V § 34 odst. 1 písm. e) se text a b) zrušuje.

111. § 36 zní:

§ 36

(1) Na rozhodování ministerstva o právech a povinnostech podle tohoto zákona a na rozhodování ředitele zařízení o právech a povinnostech osob v oblasti státní správy podle § 24 odst. 3 se vztahuje správní řád.

(2) Nadřízeným správním orgánem ředitele dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu je krajský úřad. Nadřízeným správním orgánem ředitele diagnostického ústavu je ministerstvo.

(3) Odvolání proti rozhodnutí podle § 24 odst. 3 písm. b), c), e) a f) nemá odkladný účinek..

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

112. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

§ 36a

Kde se v tomto zákoně hovoří o dítěti s nařízenou ústavní výchovou, rozumí se tím i dítě s nařízeným předběžným opatřením..

113. V § 38 se v úvodní části ustanovení za slovo děti doplňují slova a klienti.

114. V § 38 písmeno a) zní:

a)  kteří trpí nemocí v akutním stádiu, včetně psychiatrického onemocnění, nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a podle stanoviska lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči,.

115. V § 38 písm. b) se slovo které nahrazuje slovem kteří.

116. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

(2) Zdravotnické zařízení je povinno vyhovět žádosti ředitele zařízení o vyšetření, zda dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a podle závěru lékaře poskytnout dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem19).


19)   Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Občanský soudní řád..

 

 

117. V § 39 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

c)  hovořit s dětmi bez přítomnosti jiných osob,
d)   žádat od zaměstnanců zařízení a dalších osob podílejících se na péči o děti potřebná vysvětlení,.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena e) až h).

118. V § 39 odst. 2 písmeno g) zní:

g) vydávat příkazy k přijetí opatření vedoucích k odstranění stavu odporujícího právním předpisům,.

 119. V § 39 odst. 2 písm. h) se za slovo ochrany vkládá slovo dětí.

120. V § 39 odst. 4 se slova okresních úřadů ve věcech sociálně-právní ochrany dětí nahrazují slovy orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

121. V § 41 odst. 1 písmeno b) zní:

b)  podrobnosti o organizačním postupu zařízení při přijímání, umísťování, přemísťování a propouštění dětí, o zajišťování pořádku a bezpečnosti v zařízeních,.

122. V § 41 odst. 1 písm. f) se číslo 5 nahrazuje číslem 4.

123. V § 41 odst. 1 písmeno h) zní:

h)  postup při zjišťování psychické způsobilosti, vzor prohlášení před psychologickým vyšetřením, vzor psychologického posudku, podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci, obsah žádosti o akreditaci podle § 18a..

124. V § 41 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Posudky o psychické způsobilosti vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platí po dobu 7 let ode dne jejich vydání, pokud nevzniknou důvodné pochybnosti o tom, zda pedagogický pracovník splňuje podmínku psychické způsobilosti podle § 18 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v takovém případě ředitel střediska nebo diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu nařídí pedagogickému pracovníkovi podstoupit psychologické vyšetření a k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

2. Ředitel diagnostického ústavu, dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu zajistí, aby rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nejsou v souladu s § 27 a 28 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, byla nahrazena novými rozhodnutími, a to do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Počty dětí ve výchovných skupinách a rodinných skupinách a počty rodinných skupin a výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy zavedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvede příslušný ředitel školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy do souladu s § 4 odst. 2 až 5 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se školou a výchovném ústavu podle § 27 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je do 31. prosince 2005 shodná s výší příspěvkové základny podle § 27 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dostupné z: https://web.iol.cz/ppp.bruntal/legislativa/zakon_383_2005.html