Zařízení ústavní výchovy

 Ústavní výchovu navrhuje sociální kurátor pro děti a mládež u takových dětí, o něž se rodiče řádně nestarají, a žádný jiný způsob výchovy dítěte není žádoucí, nebo není dostupný. Ústavní výchova a její podmínky jsou upraveny v občanském soudním řádu a v zákoně o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Sociální kurátor podá návrh na ústavní výchovu k místně příslušnému soudu, který ale o ústavní výchově může rozhodnout i bez návrhu.

Ústavní výchova může být nařízena u dětí s méně rozsáhlou trestnou činností. Po ukončení základní školy může být klient přemístěn buď do výchovného ústavu, nebo může jít domů.

 

 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 344 s. ISBN 80-7178-771-X.