Systém školských zařízení pro výkon ústavní výchovy

Účel a působnost zařízení

 • Zajištění základního práva dítěte na výchovu a vzdělávání v rámci mezinárodních smluv o lidských právech
 • Zacházení s dítětem v zájmu plného rozvoje jeho osobnosti
 • Účelem zařízení je zajišťovat dítěti (3-18-19let) na základě rozhodnutí soudu náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání
 • Účelem preventivně výchovných zařízení, které jsou součástí systému, je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů a zmírňování či odstraňování důsledků již vzniklých poruch chování
 • Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči či jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy
 • Poskytují také péči dětem které nejsou občany ČR - „dětem cizincům bez doprovodu"
 • Mohou poskytovat péči i nezaopatřeným osobám starším 18 (19) let až do 26 let, připravují-li se na budoucí povolání
 • Poskytují možnost k náboženské výchově s ohledem na rodinnou tradici a rozumové schopnosti dítěte
 • Pro děti se závažnými poruchami chování se zřizují ve výchovných zařízeních školy základní a střední, s odpovídajícími vzdělávacími programy
 • Pro vysvědčení používají školy tiskopisy a razítko s názvem a adresou školy s vynecháním názvu výchovného zařízení a snaha předejít stigmatizaci dítěte

 

Péče podle stupně narušení

Specifické vzdělávací potřeby v odstupňovaném rozsahu pro děti:

 • Samostatné přiměřeně věku
 • Samostatné vyžadující občasnou kontrolu
 • Vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu
 • Nesamostatné vyžadující stálou kontrolu
 • Vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči


Typy zařízení

 • Diagnostické ústavy (DDÚ, DÚM)
  14 zařízení - kapacita 530 - průměr 38 dětí /1 DÚ
 • Dětské domovy (DD)
  150 zařízení - kapacita 5310 - průměr 35 dětí /1 DD
 • Dětské domovy se školou (DDŠ)
  29 zařízení - kapacita 1030 - průměr 35 dětí /1 DDŠ
 • Výchovné ústavy (VÚ)
  34 zařízení - kapacita 1426 - průměr 42 dětí / 1 VÚ
 • C E L K E M 225 zařízení o kapacitě 8237 dětí

 

Organizační struktura

 • Dětský diagnostický ústav (3 - 15 let věku)
  - Dětský domov (3 - 18 let)
  - Dětský domov se školou (12-15 let)
  - Výchovný ústav pro mládež (12 - 18 let)
 • Diagnostický ústav pro mládež (15 - 18-19 let věku)
 • - Dětský domov
  - Dětský domov se školou
  - Výchovný ústav pro mládež

 

Organizace zařízení

 • V dětských domovech a dětských domovech se školou jsou základní organizační jednotkou rodinné skupiny
  - dětský domov 6 - 8 dětí
  - dětský domov se školou 5 - 8 dětí
 • V diagnostických a výchovných ústavech výchovné skupiny
  - diagnostický ústav 4 - 8 dětí
  - výchovný ústav 5 - 8 dětí
 • V zařízeních (v jedné budově či jednom areálu) lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin


Diagnostický ústav

 • Přijímá z terénu, umísťuje a přemísťuje podle volných kapacit následně do dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů
  (snaha akceptovat přání dítěte)
 • Úkoly diagnostické
  - Psychologická
  - Speciálně pedagogická
  - Sociální
  - Školní - vzdělávací
 • Úkoly vzdělávací
 • Úkoly terapeutické
 • Úkoly výchovné a sociální


Návazná zařízení

 • Dětské domovy - pro děti bez závažných poruch chování
 • Dětské domovy se školou - pro děti do 15 let věku se závažnými poruchami chování, děti se soudem nařízenou ochrannou výchovou
 • Výchovné ústavy - pro děti se závažnými poruchami chování či ochrannou výchovou nad 15 let


Dětský domov

 • Úkoly především vzdělávací, výchovné a sociální
 • Péče o děti bez závažných poruch chování
 • Vzdělávání ve školách, které nejsou jeho součástí
 • Děti ve věku zpravidla 3 - 18 let (do 26)
 • Možnost umísťovat i nezletilé matky s dětmi

 

Dětský domov se školou

 • Péče pro děti s ústavní či ochrannou výchovou s výraznějšími poruchami chování zpravidla ve věku základní školní docházky
 • Oddělené ústavy či skupiny pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • Možnost umístění nezletilých matek s dětmi
 • Vzdělávání zpravidla ve škole, která je součástí domova
 • Děti věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky
 • Při pokračování výchovných problémů bývá přemístěno do výchovného ústavu

 

Výchovný ústav

 • Péče o děti se závažnými poruchami chování s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou starší 15 let
 • Mohou i děti s ochrannou výchovou starší 12 let, mimořádně i děti s ústavní výchovou (zvláště závažné poruchy chování)
 • Oddělené ústavy či skupiny pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • Při výchovném ústavu se zřizuje základní či střední škola


Děti s extrémními poruchami chování

 • Děti jsou umísťovány do výchovných ústavů za tímto účelem zřízených, popřípadě do výchovných skupin při běžných výchovných ústavech když:
 • - které se opakovaně nedovoleně vzdalují ze zařízení a páchají přitom trestnou činnost
 • - agresivita spojená s náznaky duševních poruch
 • -děti agresivní drogově závislé
 • -děti s ochrannou výchovou uloženou na základě recidivy

 Dominantní součástí programu jsou odpovídající psychoterapeutické a socioterapeutické techniky individuálního i skupinového charakteru.

Práci se skupinou jsou přítomni tři pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden je asistent pedagoga

Dostupné z: https://www.msmt.cz/socialni-programy/system-skolskych-zarizeni-pro-vykon-ustavni-vychovy