Prevence kriminálního chování

1. Primární prevence 

Primárně preventivní program by měl svoji cílovou skupinu začít ovlivňovat co nejdříve. Jedná se o tu cílovou skupinu, u které se ohrožení dá předpokládat, ale ještě k žádnému delikventnímu chování nedošlo. Co už v dětství může rodiče upozornit na to, že něco nemusí být v pořádku, jsou problémy s učením ve škole, které pramení z nedostatků v příslušných schopnostech a dovednostech dítěte. Tyto problémy mohou doprovázet také poruchy řeči, které zvláště v dětském kolektivu vedou k izolovanosti dítěte, popř. k jeho agresivitě.

 S dítětem a jeho rodinou se spolupracuje pomocí programů, které by měly ovlivňovat výchovný styl rodičů, měly by pomoci s tím, jak zvládat problémy v rodině, ale i mimo rodinu. Takovýto program je dlouhodobý a spočívá v dohledu nad rodinou. Měl by být efektivní jak pro rodiče, tak pro dítě.

 

2. Sekundární prevence

Cílovou skupinou pro programy sekundární prevence jsou převážně skupiny, u jejichž jedinců už k sociálnímu selhání došlo, ale ne v tak závažné míře. U dětí školou povinných je možné zjišťovat pozdější míru sociálního selhání pomocí predelikventního chování, což může být např. záškoláctví, drobné krádeže, nerespektování autority dospělých a učitelů atd.

 V případě zjištění protizákonného chování je lepší zasahovat tak, aby byl pachatel odkloněn od pokračování v protizákonné činnosti. V jiném případě, a to pokud by se dostal do ústavní výchovy, mohla by se jeho „kariéra pachatele“ ještě prohloubit díky nálepce „kriminálníka“.

 Do programu sekundární prevence můžeme zahrnout např. tyto body:

-          krizová intervence poskytovaná rodinám s dětmi

-          trénink rodin zaměřený na dovednost řešit konflikty, stanovovat pravidla,

            naslouchat a odměňovat

-          posilování sociálních dovedností

-          posilování dovednosti rozhodovat se v náročných situacích

 

3. Terciární prevence

Terciární prevence se také nazývá práce s odsouzenými. Cílovou skupinou pro terciárně preventivní program jsou tedy již odsouzení jedinci. Prevencí se tady rozumí předcházení další trestné činnosti. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob prostřednictvím pracovního uplatnění, rekvalifikace, různých forem poradenství. Cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

 

 

Zdroj:

MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi, 1. vyd. Praha Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X